• یادداشتی از محمدرضا محمدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد:

    اعضای تادا کجا مخفی شده اند؟

    کجایند احمدباطبی ها؟ حداقل نسل قبل مغالطه گرایان توان تهدید امنیت ملی را داشتند ولی این نئولیبرال هایی که با پول جیب پدرجان در دانشگاه ها جولان می دهند دیگر نفسی برای فریاد ندارند چون ته سیگار هایی که در گوشه گوشه دانشگاه های دولت یازدهم ریخته است