• گفت وگو با محمد زادمهر، دبیر روابط عمومی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان:

    اعمال محدودیت پذیرش معلمان برحسب لهجه، در برخی استان ها جوابگوست و در برخی نه!

    نمیشود قطعی صحبت کرد چرا که تعدادی از این محدودیت ها در راستای همان قداست کار است و خوب مسلم و قطعی بدانید معلمی که مرتب و از نظر ظاهری کامل باشد بیشتر مورد احترام دانش آموزان خواهد بود تا معلمی که از این معیار ها به دور است....