• دانشجویان نمونه

    دکتر احمد نادری، مدیر گروه مردم شناسی دانشگاه تهران و متخصص انسان شناسی سیاسی:

    جمهوری اسلامی و بحران بازتولید

    مشکل در انسداد نخبگان از جایی آغاز شد که دولتِ پس از جنگ که در عرصه اقتصاد به سیاست های نئولیبرالی روی آورده بود، نوعی از الیگارشی مدیریتی از بالا به پایین را نهادینه کرد و در کنار آن، با نوعی از شیفت ارزشی در مدیران و دولتمردان مواجه شدیم...