• با توافق بانک ها؛

    نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت

    رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور از توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد از ابتدای تیرماه خبر داد.